Welstandscommissie

hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
De werkzaamheden van hûs en hiem, het regionale adviesorganisatie op het terrein van ruimtelijke kwaliteit, welstand en de monumentenzorg van 30 Friese gemeenten. 

Lees verder >>

hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
De werkzaamheden van hûs en hiem, het regionale adviesorganisatie op het terrein van ruimtelijke kwaliteit, welstand en de monumentenzorg van 30 Friese gemeenten. 

Waarom een welstandsadvies?

Een gebouw is niet alleen functioneel. Elk bouwwerk heeft ook een uiterlijk dat er op zich aantrekkelijk moet uitzien en moet passen in de omgeving. Door bouwplannen hierop te beoordelen wordt bijgedragen aan een verzorgd bebouwingsbeeld van de gemeente. Dit is een belang van iedereen die hier woont, werkt, recreëert of passeert. Daarom wordt in principe* altijd beoordeeld of een bouwinitiatief voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’. Daarbij spelen de door de gemeenteraad voor het gebied waarin het bouwwerk is of wordt geplaatst, vastgestelde welstandscriteria een bepalende rol. Binnen de 30 bij hûs en hiem aangesloten gemeenten wordt een welstandsadvies verstrekt door een onafhankelijke, deskundige, lokale welstandscommissie, die bestaat uit twee architecten van hûs en hiem.

Deze welstandscommissie komt niet altijd tijdens één vergadering tot een advies. Soms wil de commissie voor een goed oordeel ter plaatse kijken en wordt het advies later vastgesteld en naar de gemeente gezonden. Soms zijn de meningen binnen de commissie verdeeld of wil de commissie meer deskundigen raadplegen. In dat geval wordt het plan beoordeeld door de Centrale Commissie. Het wordt dan besproken door meerdere deskundigen (naast architecten bijvoorbeeld ook stedenbouwkundigen, monumentendeskundigen of landschapsarchitecten). De vergaderingen van de Lokale Welstandcommissies vinden tweewekelijks plaats op het gemeenthuis, de vergaderingen van de Centrale Commissie en die van de Monumentencommissie vinden plaats in het kantoor van hûs en hiem in Leeuwarden, doorgaans op de donderdag.

Hoe komt een welstands- en monumentenadvies tot stand?


De welstandscommissie vergadert zoals gesteld in het gemeentehuis of in het kantoor van hûs en hiem. Deze vergaderingen zijn openbaar. Als indiener van het bouwplan bent u hierbij uiteraard welkom evenals uw adviseur (architect, aannemer, bouwkundige). Ook andere belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen. In de Lokale Welstandscommissie is altijd een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig.

Bij de bespreking van een bouwplan zijn de betrokkenen bij dit bouwplan in de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen. Goede documentatie (plantekeningen) over het bouwwerk en andere beelden (foto’s van gebouw en/of omgeving) zijn onmisbaar voor een zorgvuldige behandeling.

Nadat de standpunten over het bouwplan zijn geïnventariseerd en toegelicht stellen de commissieleden hun advies vast. In principe zijn hierbij drie mogelijkheden: het plan is niet strijdig / strijdig tenzij / strijdig met de eisen van welstand.

Helder en constructief

De adviseurs van hûs en hiem streven ernaar duidelijk te zijn in hun adviezen en een bijdrage te leveren aan het bouwplan, aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving en aan het welstandsbeleid van de gemeente. Wanneer zij adviseren dat het bouwplan ‘strijdig’ of ‘strijdig tenzij’ is met de eisen van welstand is er na de vergadering gelegenheid een nader toelichting te vragen. Ook kunnen de adviseurs u in dit geval suggesties doen voor mogelijke oplossingen. Het advies wordt overigens meestal direct na afloop van de vergadering schriftelijk vastgelegd en ingediend bij de gemeente.

Op het gemeentehuis is een folder beschikbaar waarin een en ander wordt toegelicht en waarin ook de voor de betreffende gemeente geldende vergaderdata en de betrokken gemeentelijke contactpersonen staan vermeld.

Klik hier voor een overzicht van de vergaderdata van de verschillende Lokale Commissies en de gemeentelijke contactpersonen.

* Voor kleine bouwwerken en verbouwingen is niet altijd een welstandsadvies vereist. Inlichtingen hierover worden verstrekt door de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente.