Aannemers bouw

De onderstaande lijst geeft de bij onze afdeling aangesloten bedrijven steeds willekeurig (ofwel a-select) weer, waardoor steeds een ander bedrijf bovenaan komt te staan. De reden hiervoor is gelijke kansen te bieden en gunnen.

Naam Adres Postcode Plaatssorteerpictogram Internet
Tj. Dijkstra en Zn. Buorren 12 8491 CA AKKRUM
Jac. Knol Beton,- Waterbouw & Heiwerken B.V. It Patroan 5 8491 PK AKKRUM www.knol-akkrum.nl
Bouwbedrijf Kingma v.o.f. Rhaladijk 6 9064 DD ALDTSJERK
Jan Hooghiemster Bouw- en Onderhoudsbedrijf Boerfinne 12 9064 DG ALDTSJERK www.janhooghiemster.nl
Bouwbedrijf Hiemstra B.V. Mounebuorren 21 9133 MA ANJUM www.hiemstra-bouwbedrijf.nl
Aannemingsbedrijf Hoogenberg B.V. Industrieweg 6 8426 AA APPELSCHA www.hoogenberg.bouwgarantlid.nl
Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous B.V. T. de Boerstraat 40 8574 SC BAKHUIZEN www.pietmous.nl
Bouwbedrijf Van der Veer Mandewyk 3 9243 JW BAKKEVEEN www.veerbouw.nl
JB Groep B.V. Eigen Haard 25 8561 EX BALK www.betsemagroep.nl
Bouwbedrijf gebr. Oenema Eigen Haard 20 8561 EX BALK www.bouwbedrijfoenema.nl
Bouwbedrijf M.A.P. van Casteren Wikelerdijk 15 8561 BD BALK
Bouwbedrijf Jan Kooiker B.V. Hollumerweg 9 9162 EJ BALLUM
Bouwbedrijf Bijland Berlikum B.V. Jetskereed 1e 9041 VJ BERLIKUM FR www.bouwbedrijfbijland.nl
Jorritsma Bouw B.V. Harlingerstraat 72 8701 WS BOLSWARD www.jorritsma-groep.nl
Timmerbedrijf Fa. Joh. Dijkstra Gzn. Exmorraweg 9 8701 PJ BOLSWARD www.dijkstratimmerbedrijf.nl
Bouwbedrijf Huitema Vallinga B.V. Hichtumerweg 2 8701 PG BOLSWARD
Bouwbedrijf Burggraaff Bolsward B.V. De Marne 40 8701 PT BOLSWARD www.burggraaff-bolsward.nl
Bouwbedrijf R. Tamminga Wattstraat 8 9285 WR BUITENPOST www.bouwbedrijftamminga.nl
Bouwbedrijf A. Bulthuis en Zn. Kuipersweg 40 9285 SV BUITENPOST www.bouwbedrijfbulthuis.nl
Bouw- en Klusbedrijf KEMA Pijlkruid 17 9285 LL BUITENPOST www.bouw-en-klusbedrijf-kema.nl
Kingma's Bouwbedrijf V.O.F. Oost 48 9285 XL BUITENPOST www.kingmasbouwbedrijf.nl
Bouwbedrijf J.J. Oud Nieuweweg 15 9164 KC BUREN FR
Fries Aannemersbedrijf B.V Willemstraat 5 9104 EL DAMWOUDE www.friesaannemersbedrijf.nl
Bouwbedrijf De Blesse Steenwijkerweg 50 8397 LE DE BLESSE
Bouwbedrijf R.M. Slager - Zonen Jokweg 32 8394 VM DE HOEVE
Bouw- en Bouwadvies W.J. Veenstra B.V. Medwert 3 9101 SE DOKKUM www.veenstrabouwbedrijf.nl
Bouwgroep Dijkstra Draisma Holding B.V. Bocksmeulen 23 9101 RA DOKKUM www.bgdd.nl
Aannemingsmaatschappij Jellema B.V. Hogedijken 21 9101 WV DOKKUM www.jellema.com
Weidenaar Bouw- en Aannemersbedrijf Hazelaar 2 9103 RH DOKKUM
Timmer- en Onderhoudsbedrijf R. Kootstra Vosseheer 3 8435 WL DONKERBROEK
Bouwbedrijf H.J. Talsma en Zonen B.V. Tussendiepen 45 9206 AB DRACHTEN www.bouwbedrijf-talsma.nl
Aannemersbedrijf De Wal B.V. Noorderdwarsvaart 109 9201 KH DRACHTEN www.aannnemersbedrijfdewal.nl
Bouwbedrijf Boorsma Ljouwertertrekwei 32 9035 ED DRONRIJP www.bouwbedrijfboorsma.nl
Bouwbedrijf Siderius B.V. De Stripe 18-20 9264 TW EARNEWALD www.siderius-bouw.nl
Bouwbedrijf Swart B.V. Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR www.bouwbedrijfswart.nl
Bootsma Bouwbedrijf B.V. Doarpsstrjitte 8 9021 CL EASTERWIERRUM www.bootsmabouwbedrijf.nl
Aannemersbedrijf van Gosliga Mardyk 18 8581 KG ELAHUIZEN www.gosligabouw.nl
Euro Funderingen B.V. Watertorenweg 4 9269 WP FEANWALDEN www.eurofunderingen.nl
Oosterkamp & Bakker B.V. Zuideinde 4 8428 HE FOCHTELOO www.oosterkampbakker.nl
Haarsma & de Bruin Bouwbedrijf Oostelijke Industrieweg 25a 8801 JW FRANEKER www.haarsmaendebruin.nl
Bouwbedrijf Van Marrum B.V. Voltastraat 6 8801 PL FRANEKER www.bouwbedrijfvanmarrum.nl
Rijpstra's Bouwbedrijf Tuinen 51 8801 VX FRANEKER
Bouwbedrijf Leenstra Gaastmeer B.V. Kaepwei 11 8611 JL GAASTMEER www.bouwbedrijfleenstra.nl
Bouwbedrijf Wagenaar v.o.f. Inialoane 23 9263 RB GARYP www.bouwbedrijfwagenaar.nl
Bouw- en Aannemingsbedrijf G. de Haan en Zn. Greate Buorren 31a 9263 PL GARYP www.bouwbedrijf-dehaan.nl
Bouwbedrijf Haveman & de Vries v.o.f. Inialoane 76 9263 RE GARYP
Bouwbedrijf Van den Bosch B.V. Boeijengastrjitte 34 8627 SG GAUW www.vandenboschbv.nl
Bouwbedrijf Posthumus Gorredijk B.V. Molenwal 41 8401 CE GORREDIJK www.bouwbedrijfposthumus.nl
Fa. Gebr. Adema Wergeasterdyk 14 9084 AT GOUTUM
Rottinghuis' Aannemingsbedrijf bv Hereplein 9-10 9711 GA GRONINGEN www.rottinghuis.nl
Dijkstra's Bouw- en Aannemersbedrijf Jister 1 9001 XX GROU www.dijkstrabouw.nl
SHP Bouwbedrijven B.V. It Molelan 1 9001 XS GROU www.shp.nl
VOF Bouwbedrijf De Jong & De Wal De Seize 9 9001 XT GROU www.dejongdewal.nl
Bouwbedrijf Bloemsma B.V. Doniaweg 30H 9074 TK HALLUM www.bloemsmabouw.nl
Bouwbedrijf Postma B.V. Smidstraat 6 9147 BK HANTUM www.bouwbedrijfpostma.nl
v.o.f. Bouwbedrijf Kootstra van der Veen Nijewei 62 9281 NW HARKEMA www.kootstravanderveen.nl
Fa. H. van der Zee & Zonen Grettingalaan 6 8862 ZC HARLINGEN
Firma A. Nauta Noorderhaven 35 8861 AJ HARLINGEN
Bouwbedrijf Vellinga B.V. De Skatting 38 8621 BW HEEG www.vellingabouw.nl
RND Bouw B.V. Apollo 27 8448 CL HEERENVEEN www.RNDbouw.nl
Constructabouw BV Eurolaan 4 8447 SM HEERENVEEN www.constructabouw.nl
Bouwbedrijf Bruinsma B.V. Leeuwarderstraatweg 83-85 8441 PH HEERENVEEN www.bouwbedrijf-bruinsma.nl
Aannemersbedrijf De Bouwhorst B.V. Businesspark Friesland-West 19a 8447 SL Heerenveen www.bouwhorst.nl
Bouwbedrijf Siebenga B.V. Rotstergaastweg 35 8445 PB HEERENVEEN www.bouwbedrijfsiebenga.nl
Bouwbedrijf Van Marrum Heerenveen Nieuwburen 54 8442 CV HEERENVEEN www.bouwbedrijfvanmarrum.com
Fa. F. de Boer en Zn. Binnenwei 30 8409 JJ HEMRIK
Bouwbedrijf S. van der Wielen & Zn. Voorstraat 9 9151 HD HOLWERD www.bouwbedrijfvdwielen.nl
Bouwbedrijf P.R. de Jong Schoterlandseweg 123 8412 SP HOORNSTERZWAAG www.prdejong.nl
Beton- en aannemersbedrijf Veenstra B.V. Joost Wiersmaweg 5 9258 CC JISTRUM www.veenstrabv.nl
Bouwbedrijf Cornel B.V. Produksjewei 8 8501 XD JOURE www.bouwbedrijf-cornel.nl
F. de Vries Beheer B.V. Vegelinsweg 2 8501 BA JOURE www.bouwbedrijfdevries.nl
C. van der Hauw Betonbouw B.V. Transportwei 18 8501 ZP JOURE
Bouwbedrijf M. Blaauw B.V. Schoterlandseweg 86 8411 ZH JUBBEGA
FriesBouw BV Houtlaan 1 8455 JL KATLIJK www.friesbouw.nl
v.o.f. Bouwbedrijf F. van der Laan Voorstraat 115 9291 CG KOLLUM
v.o.f. W.W.N. Afbouw Bouwbedrijf Oastkern 11 9288 XJ KOOTSTERTILLE www.wwnbouw.nl
Bouwbedrijf Eekma de Jong Tj. van der Walstraat 38 8723 CA KOUDUM
Boubedriuw Kooistra Kubaard Greate Buorren 13 8732 EE KUBAARD
H. de Jong Boerestreek 4c 8404 BJ LANGEZWAAG
Bouwmensen FNZ Archimedesweg 8 8912 AK LEEUWARDEN www.bouwmensen.nl
Bouwbedrijf De Vries Leeuwarden BV Spanjaardslaan 12a 8917 AT LEEUWARDEN www.devriesleeuwarden.nl
Van Der Hoek Bouwbedrijf Foeke Sjoerdswei 44 8914 BH LEEUWARDEN www.vanderhoekbouw.nl
Bouwbedrijf H. Groen Ceresweg 9 8938 BG LEEUWARDEN
Aannemersbedrijf J.G. Visser B.V. Einsteinweg 3 8912 AP LEEUWARDEN www.jgvisser.nl
Aannemingsmaatschappij P.A. Wiersma B.V. Celsiusweg 39 8912 AM LEEUWARDEN www.pa-wiersma.nl
Bouw- en Aannemingsbedrijf Cornelisse v.o.f. Foeke Sjoerdswei 30 8914 BH LEEUWARDEN www.bouwbedrijfcornelisse.nl
Fa. Gebr. Hettema Bleeklaan 167 8921 HB LEEUWARDEN www.gebroeders-hettema.nl
Bouwbedrijf Joh. Steenhuizen Verlengde Schrans 7 8932 NJ LEEUWARDEN
Friso Totaalbouw B.V. Siriusweg 3 8938 BB LEEUWARDEN www.frisobouwgroep.nl
Kimsma Holding B.V. Edisonstraat 18 8912 AW LEEUWARDEN
Bouwbedrijf A.H. Visser & Zn. B.V. Straatweg 22 8531 HE LEMMER
Bouwbedrijf Busstra Aengwirderweg 129 A 8459 BK LUINJEBERD www.busstra.nl
Bouwbedrijf Veenstra Makkinga B.V. Lyclamaweg 15C 8423 TC MAKKINGA
Pijpker Bouw Makkum Harlingerdijk 16-18 8754 EC MAKKUM FR
Klaversma Bouwbedrijf De Wal 2 9022 BT MANTGUM www.klaversma.nl
Bouwbedrijf Julianus B.V. Haven 6 9034 HK MARSUM www.julianus.nl
Aannemersbedrijf Mosterman B.V. Achterdijken 74 9163 JV NES AMELAND www.mostermanbouw.nl
Bouwbedrijf Kienstra B.V. Strandweg 2 9163 GM NES AMELAND www.kienstra-ameland.nl
Bouwbedrijf P. Allema B.V. Bornensisstrjitte 6 9138 TB NIAWIER www.allema.nl
Bouwbedrijf M. Poelstra Swynswei 2e 9245 HE NIJ BEETS
Bouwbedrijf T. Huisman Nijverheidsstraat 14-16 8391 AH NOORDWOLDE FR
Bouwbedrijf van der Meer Rengersweg 102 9062 EJ OENTSJERK www.bouwbedrijfvandermeer.nl
Aannemersbedrijf Houwer-Jansen B.V. Molenhoek 4 8421 PH OLDEBERKOOP
Bouwbedrijf Schuitemaker Molenhoek 6a 8421 PH OLDEBERKOOP
Bouwbedrijf Kemper B.V. Hamersweg 4 8474 CN OLDEHOLTPADE www.bouwbedrijfkemper.nl
Bouwbedrijf Bakker B.V. Hoofdweg 56 8486 GC OLDELAMER www.bakkeroldelamer.nl
Bouwbedrijf Holwerda V.O.F. t Oogh 6 9137 SL OOSTERNIJKERK www.bouwbedrijfholwerdabv.nl
Aannemersbedrijf J. de Jong B.V. Hornleger 2 8431 HL OOSTERWOLDE FR www.jdejongbv.nl
Bouwbedrijf Van der Sloep Duistereweg 8 8431 VT OOSTERWOLDE FR
Bouwbedrijf H. Veenstra Hasker Utgongen 2 8465 SJ OUDEHASKE
Achtien & Monkel v.o.f. Tweede Sluisweg 33 8413 NN OUDEHORNE www.monkelenachtien.nl
Bouwbedrijf Joh. Feenstra B.V. Horstweg 61 8763 MA PARREGA www.johfeenstra.nl
v.o.f. Bouwbedrijf O. Bruinsma Zweinserweg 7b 8812 JN PEINS
Bouwbedrijf Stegeman B.V. Pepergaweg 20-22 8396 GX PEPERGA www.bouwbedrijfstegeman.nl
Bouwbedrijf Nieuwenhuis & Bouma B.V. Mulierlaan 2a 8749 TA PINGJUM www.nieuwenhuis-bouma.nl
v.o.f. Bouwbedrijf Dijkstra Poppenwiersterdijk 2 9012 DN RAERD
Bouwbedrijf Van der Zee Mientwei 6 8572 WB RIJS www.bouwbedrijfvanderzee.nl
Bouwbedrijf J. Terpstra De Fintsjes 14 9105 KK RINSUMAGEEST
Kort Timmer- en Aannemersbedrijf Binnendijk 25 8461 LE ROTTUM FR www.kortbouw.nl
Aannemersbedrijf Plantinga Scharnegoutum B.V. Oergongswei 3 8629 SZ SCHARNEGOUTUM www.plantingabouw.nl
Aannemersbedrijf Koopmans Oergongswei 19 8629 SZ SCHARNEGOUTUM www.bouwt4u.nl
Aannemersbedrijf A. Fekken B.V. Scharren 2 8517 HN SCHARSTERBRUG www.afekken.nl
Bouwbedrijf J.E. Kramer Grindweg 149 8483 JM SCHERPENZEEL FR
Bouwbedrijf Dijkstra Schiermonnikoog B.V. Melle Grietjespad 7 9166 LT SCHIERMONNIKOOG www.bouwenopschier.nl
Bouwbedrijf Lont B.V. De Wissel 19 9076 ZN SINT ANNAPAROCHIE www.lont.nl
Bouwbedrijf F. van der Meer en Zonen B.V. Schuringaweg 60 9076 GV SINT ANNAPAROCHIE www.bouwbedrijfvdmeer.nl
Bouw Molens en Techniek Bertus Dijkstra Jachthaven 14 8556 AM SLOTEN FR www.bertusdijkstra.nl
Aannemingsmaatschappij Friso B.V. Pieter Zeemanstraat 9 8606 JG SNEEK www.frisobouwgroep.nl
Bouwbedrijf Koster B.V. Edisonstraat 18 8606 JJ SNEEK www.bouwbedrijf-koster.nl
Bouwbedrijf Van der Meer en Zn. B.V. Einsteinstraat 10 8606 JR SNEEK www.bouwbedrijfvandermeersneek.nl
Jurriens Noord BV Wolkammersstraat 14a 8601 VB SNEEK
Bouwbedrijf D. van der Veer Beuckenswijkstraat 16 8565 GN SONDEL
Brouwer Bouwbedrijf B.V. Stadhoudersweg 76A 9076 ZR ST.-ANNAPAROCHIE www.brouwerbouw.nl
Fongers Bouwbedrijf B.V. K. van Zandbergenstraat 1 9076 GC ST.-ANNAPAROCHIE
Bijland Bouw B.V. Truerderdyk 7c 9051 JB STIENS www.bijlandbouw.nl
Bouwbedrijf Kolthof B.V. It Achterbosk 1c 9051 CS STIENS www.kolthofbv.nl
Bouwbedrijf Siemensma B.V. Meander 21 9231 DB SURHUISTERVEEN www.bouwbedrijfsiemensma.nl
Bouwbedrijf Scheenstra B.V. Idzardaweg 15 8476 EL TER IDZARD www.scheenstrabv.nl
Bouwbedrijf Bos Terschelling B.V. Formerum 93 8894 KD TERSCHELLING FORMERUM www.jaapsbosbeheer.nl
Aannemersbedrijf J.W. Ybema Nieuwe Dijk 12 8881 HC TERSCHELLING WEST
Bouwbedrijf Bootsma B.V. Tirns Thaborwei 4 8632 WG TIRNS www.bootsma-tirns.nl
Aannemingsbedrijf G. de Vries Aengwirderweg 364 8458 CM TJALLEBERD www.aannemingsbedrijfgdevries.nl
Aannemersbedrijf P.F. van Zuiden B.V. Van Panhuijsweg 1a 8765 LH TJERKWERD www.aannemersbedrijfpfvanzuiden.nl
Aannemings- en Timmerbedrijf Ouderkerken V.O.F. Waltaweg 35 8765 LN TJERKWERD www.ouderkerken-vof.nl
Bouwbedrijf Hiemstra Tzummarum B.V. Swaerderwei 31a 8851 EG TZUMMARUM www.bouwbedrijfhiemstra.nl
Bouwbedrijf R. Klaver De Feart 119 9247 CM URETERP www.bouwbedrijfrklaver.nl
Webosa Bouw Foareker 57 9247 AA URETERP www.webosabouw.nl
Timmer- en Aannemersbedrijf L. Zijlstra Veenhout 1 9269 VL VEENWOUDEN
Bouwbedrijf Tj. Dijkstra Vlieland Dorpsstraat 131 8899 AE VLIELAND www.bouwenopvlieland.nl
Agricola Bouw B.V. Op`e Wal 8 8721 GJ WARNS www.agricolabouw.nl
Bouwbedrijf Hummel BV P W Janssenweg 3a 8434 NM WASKEMEER www.bouwbedrijfhummel.nl
Bouwbedrijf Sytse Douwe van der Vegt b.v. Hegedyk 3a 9024 EB WEIDUM
Firma Van der Haak - Bijlstra v.o.f. Eelke Meinertswei 21 9295 KC WESTERGEEST
Bouwbedrijf D. Adema v.o.f. Eelke Meinertswei 12 9295 KB WESTERGEEST www.bouwbedrijfadema.nl
Bouwbedrijf Van der Sloot Kleasterdyk 24 8831 XC WINSUM FR www.bouwbedrijfvdsloot.nl
Hofstra Bouw Witmarsum B.V. Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM www.hofstrabouw.nl
Bouwbedrijf J. Heeringa B.V. De Tunen 17 8748 EG WITMARSUM www.bouwbedrijf-heeringa.nl
JCbouw Greate Buorren 26 8842 LK WJELSRYP www.jcbouw.nl
Middendorp en De Boer Hoofdweg 20 8471 ZH WOLVEGA
Bouwbedrijf Koning B.V. Chroomweg 43 8471 XL WOLVEGA www.bouwbedrijfkoning.nl
Bouwbedrijf A. van der Wal B.V. Oppers 3a 8471 ZK WOLVEGA
Bouwbedrijf Frankena De Lange Baan 9 8731 DZ WOMMELS www.frankenabouw.nl
Bouw- en Restauratiebedrijf De Jong B.V. Eniggaburren 17 8711 HP WORKUM www.dejongbvworkum.nl
Aannemers- en Bouwbedrijf De Vries Vosseleane 18 8551 RA WOUDSEND www.bouwbedrijfdevrieswoudsend.nl
Bouw- en Timmerbedrijf A.J. van der Meulen B.V. Achterweg 32b 9113 PR WOUTERSWOUDE
Bouwbedrijf S. van der Meer Bredijk 40 9089 BV WYTGAARD
BAM Woningbouw Noord-Oost Zwartewaterallee 25 8032 DZ ZWOLLE www.bamwoningbouw.nl